Corporate Governance

Een kwestie van maatwerk

Ordina onderschrijft het eminente belang van behoorlijk bestuur, van keuzes maken in het belang van al onze belanghebbenden. Waarbij we handelen vanuit onze missie, kernwaarden en gedragscode. Dat verstaan wij onder corporate governance.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur delen de verantwoordelijkheid voor de corporate governancestructuur van onze vennootschap. En leggen, sinds 2004, samen rekenschap af over de wijze waarop Ordina met corporate governance omgaat.

We onderschrijven de Nederlandse Corporate Governance Code. Wij leven deze na op vrijwel alle principes en bepalingen. Meer informatie over de punten waarop Ordina afwijkt van de code staat hier.

NL Corporate Governance Code

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate governance-structuur van Ordina N.V. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven het uitgangspunt dat corporate governance een kwestie van maatwerk is en dat afwijking of nuancering van individuele bepalingen door een vennootschap gerechtvaardigd kan zijn.

Lees meer over de Nederlandse corporate governance code

Risicoprofiel

De materiële risico’s van Ordina verdelen we onder in markt- en strategische risico’s, financiële risico’s en operationele risico’s.

Lees meer over het risicoprofiel

Interne controle

Ordina geeft hoge prioriteit aan interne beheersing. De interne beheersing wordt continu beoordeeld en verder geprofessionaliseerd, waarbij er aandacht is voor de governancestructuur, processen, systemen en controles én bewustzijn onder management en medewerkers voor het belang van de juiste toepassing daarvan.

Lees meer over interne controle

Voorwetenschap

De Raad van Bestuur van Ordina heeft gedragsregels vastgesteld gericht op bezit van en transacties in op haar en Gelieerde Vennootschappen betrekking hebbende Financiële Instrumenten. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in het Reglement inzake Voorwetenschap Ordina N.V.

Het volledige reglement inzake voorwetenschap Ordina N.V. is hier te downloaden.

Gedragscode en Richtlijnen

De Raad van Bestuur heeft in 2015 een nieuwe – aangescherpte – Gedragscode ingevoerd. Deze code bepaalt de norm voor integer handelen binnen Ordina. Daarnaast verwijst de Gedragscode naar uitgewerkte richtlijnen die concreet houvast bieden. De Gedragscode is hier te downloaden.

Meldregeling Gedragscode

In 2015 heeft de Raad van Bestuur een nieuwe Meldregeling Gedragscode ingevoerd. De Meldregeling Gedragscode spoort medewerkers van Ordina aan om melding te maken van – vermoedens van – misstanden binnen Ordina. De melder ondervindt hiervan geen represaillemaatregelen. Ook haar zakenpartners nodigt Ordina uitdrukkelijk uit om vermoedens van misstanden te melden. Dit kan bij de Ordina Compliance Officer in Nederland (Hilde Mulder, integriteit@ordina.nl, 030 663 7003). De Meldregeling Gedragscode is hier te downloaden.

Vennootschapsrecht en effectenrecht

Voor de volledige versie van de statuten van Ordina N.V., klik hier voor de downloads. Voor het verkrijgen van informatie over Ordina N.V. kunt u ook terecht op www.kvk.nl en www.afm.nl.