Duurzaamheid

Impact op de samenleving

Bij Ordina hanteren we een brede definitie van duurzaamheid: het betekent dat zoveel mogelijk waarde wordt toegevoegd voor alle stakeholders. Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat we ons inzetten om onze prestaties te verbeteren in gebieden waar we een significante milieu-impact of sociale impact hebben.

Midden in de samenleving

Ordina staat midden in de samenleving. Naast een sterk rendement, willen we meer betekenen dan alleen financieel succes. Ook onze stakeholders verwachten dat van ons. Want maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor onze klanten, medewerkers, partners en overige stakeholders. Daarom richt Ordina zich in de bedrijfsvoering op het creëren van financiële, sociale en milieuwaarde op de langere termijn.

Juist vanuit onze strategie Ordina 2022 willen we daarin vooroplopen. We hebben daarbij twee speerpunten: milieu en maatschappij. We hebben de ambitie om CO2-neutraal en uiteindelijk CO2-negatief te zijn. En met ons vak kunnen we ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft in de maatschappij.

Milieu: Co2-neutraal

We hebben maar één planeet. En daar moeten we zuinig op zijn. Door verspilling te voorkomen en CO2-uitstoot steeds verder terug te dringen. Ook Ordina draagt hieraan bij. We stellen ons als doel om in 2030 CO2 neutraal te zijn, maar onze ambitie is groter. We willen CO2-negatief worden.

We hebben ons in 2020 aangesloten bij de Nederlandse coalitie Anders Reizen en committeren ons aan de doelstelling om de door zakelijke mobiliteit veroorzaakte CO2-uitstoot per FTE met 50% te verminderen in 2030 (ten opzichte van 2016). Alhoewel Anders Reizen een Nederlands initiatief is, hanteren wij de doelstelling ook voor Ordina BeLux. Dit initiatief past goed in onze langetermijn ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Om de stap te maken naar CO2-neutraal én zelfs CO2-negatief is er echter meer nodig. De initiatieven om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken zullen ons niveau verlagen, maar de resterende uitstoot zullen we moeten compenseren. Het is mogelijk om dit te doen door middel van het kopen van certificaten. We kiezen er bewust voor om dit niet te doen, maar onderzoeken mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren aan extra bebossing.

Maatschappij: Ons vak draagt bij aan gelijke kansen

De maatschappelijke ongelijkheid tussen mensen neemt toe. We zien dat steeds meer om ons heen. Bij Ordina vinden we dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. En wij geloven dat ons vak daarin een betekenisvolle rol kan spelen. Dat doen we door een bijdrage te leveren aan organisaties die zich inzetten voor goede doelen, maar ook door kinderen en studenten te laten kennismaken met ons vak.

 • Pledge 1%
  Een van onze duurzaamheidsinitiatieven waar we ons op richten, is de Pledge 1%-beweging, waar we ons in 2020 bij hebben aangesloten. De Pledge 1%-beweging draagt bij aan het creëren van een betere wereld. Inmiddels doen meer dan elfduizend organisaties hieraan mee door 1% van hun vermogen, winst, producten of tijd belangeloos weg te geven aan een doel naar keuze. Vanuit Ordina voeren we concrete projecten uit die met ons vakgebied hebben te maken. Ook nemen onze medewerkers als vrijwilliger deel aan projecten van externe maatschappelijke organisaties, zoals een NGO, stichting, onderwijs- of zorginstelling of organisatie die ANBI is geregistreerd.
 • JINC
  Daarnaast zetten wij ons actief in om digitalisering in de maatschappij te versterken en verbeteren vanuit onze samenwerking met JINC. Met onze expertise willen we kinderen van acht tot zestien jaar een goede start op de arbeidsmarkt geven. JINC maakt zich sterk voor een maatschappij waarin de achtergrond van een kind niet zijn of haar toekomst bepaalt en waarin ieder kind kansen krijgt. Via het JINC-programma maken kinderen kennis met digitalisering, ontdekken ze welk werk bij hun talent past en leren ze solliciteren. Ordina-medewerkers geven bijvoorbeeld lessen op basisscholen over digitale vaardigheden.
 • Close the Gap
  Via deze non-profit organisatie krijgen laptops, servers en telefoons een tweede leven in ontwikkelingslanden, en sinds kort ook in scholen in Europa. Ordina stelt gebruikt IT-materiaal ter beschikking.
 • Allemaal Digitaal.
  Een initiatief van Nederlandse overheid, maatschappelijke organisaties en de IT-sector om gebruikte laptops in te zamelen, op te knappen en te verdelen over de mensen die ze het hardst nodig hebben.

Materialiteitsmatrix

Onze impact op de samenleving maken we inzichtelijk in een materialiteitsmatrix, zoals bedoeld in de GRI standards. De materialiteitsmatrix laat bij elk duurzaamheidsthema zien welk belang dit voor onze stakeholders vertegenwoordigt en welke invloed Ordina hierop uitoefent.

Materialiteitsmatrix Ordina

Ons waardecreatiemodel

Ons proces van waardecreatie is erop gericht om met onze bedrijfsactiviteiten een positieve impact te hebben op onze omgeving en onze stakeholders. Daarom zijn we voortdurend met hen in gesprek over de toegevoegde waarde die zij van ons mogen verwachten op de korte, middellange en lange termijn. Om dit proces van waardecreatie in kaart te brengen, is ons waardecreatiemodel opgesteld.

Waardecreatiemodel Ordina deel 1Waardecreatiemodel Ordina deel 2

Externe verplichtingen en validatie

Ordina streeft naar een geïntegreerde vorm van verslaglegging met de intentie om de MVO-doelstellingen mee te nemen in de rapportage- en controlecyclus. Ordina ambieert voortdurende verbetering van de milieuprestaties en spant zich in om de eigen CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Ook benoemen we onze concrete verplichtingen.

Ook benoemen we onze concrete verplichtingen. Hiermee voldoen we aan de door de EU vastgestelde Europese richtlijn, ook wel bekend als de Energy Efficiency Directive. Ook geven we toelichting op onze deelname aan MJA3 en publiceren we de volgende certificaten:

 • CO2-prestatieladder niveau 5 (voor de meest materiële emissies en ketenanalyses, zie de SKAO-website)
 • ISO 14001 Milieumanagement
 • EcoVadis

Ambitie