Samen duurzaam innoveren

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Ordina hanteren we een brede definitie van duurzaamheid: het betekent dat zoveel mogelijk waarde wordt toegevoegd voor alle stakeholders. Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat we ons inzetten om onze prestaties te verbeteren in gebieden waar we een significante milieu-impact of sociale impact hebben. Of dat nu in de operatie is of elders in de waardeketen.

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) waren vastgelegd in het Duurzaamheidsplan 2017-2020. In 2018 heeft een herijking van onze strategie plaatsgevonden. In lijn daarmee is ook het duurzaamheidsplan aangepast. Dit Duurzaamheidsplan vervangt daarmee het plan voor de periode 2017-2020. Het plan geeft een beschrijving van ons beleid en bevat uitgangspunten voor de middellange termijn die vertaald zijn in zowel jaardoelstellingen voor 2019 als ook meerjarendoelstellingen.

Het duurzaamheidsbeleid van Ordina gaat hand in hand met onze visie Ahead of change.

Continu in dialoog met onze stakeholders

Leden van de Stuurgroep Duurzaamheid onderhouden frequente contacten met hun verschillende stakeholdergroepen. Dit geldt in het bijzonder met onze professionals, klanten, leveranciers en aandeelhouders. We vinden deze continue vorm van dialoog over materiële onderwerpen belangrijk; er is daarom geen afzonderlijke bijeenkomst (stakeholderdialoog) georganiseerd.

Materialiteitsmatrix

Onze impact op de samenleving maken we inzichtelijk in een materialiteitsmatrix, zoals bedoeld in de GRI standards. De materialiteitsmatrix laat bij elk duurzaamheidsthema zien welk belang dit voor onze stakeholders vertegenwoordigt en welke invloed Ordina hierop uitoefent.

Thema’s

Op basis van de materiële onderwerpen uit de materialiteitsmatrix zijn vier materiële thema’s geformuleerd, deze vormen de kern van het duurzaamheidsbeleid van Ordina:

  1. Professionals en samenleving: materiële onderwerpen binnen dit thema zijn ‘diversiteit en inclusiviteit’ en ‘werven, behouden en ontwikkelen van talent’;
  2. Klanten en innovatie: materiële onderwerpen zijn hier ‘excellente dienstverlening’ en ‘innovatie en digitale transformatie’;
  3. Milieu en middelen: materieel onderwerp binnen dit thema is ‘impact op milieu (direct en indirect)’;
  4. Rendement: materieel onderwerp van dit thema is ‘rendementsgroei’.

Waardecreatie in de keten

Steeds meer organisaties maken de stap naar integrated reporting en ook Ordina streeft ernaar om elk jaar een stap te zetten op dit gebied.

Binnen integrated reporting staat het begrip ‘waardecreatie’ centraal. Dit gaat over de wijze waarop en de mate waarin een organisatie waarde creëert voor haar stakeholders, zowel financieel als niet-financieel. Om waardecreatie inzichtelijk te maken, is het van belang om te kijken wat de stakeholders de belangrijkste Ordina-belangen vinden en welke materiële onderwerpen dan relevant zijn. Deze worden verbonden met de kernactiviteiten van de organisatie (input, activiteiten, output) en de strategische doelen die onze organisatie nastreeft.

De opzet van het duurzaamheidsbeleid zoals hiervoor beschreven is dus zeer nauw verbonden met het proces om tot een waardecreatiemodel te komen, de twee gaan hand in hand. Hieronder staat het waardecreatiemodel voor Ordina.

Speerpunt: Mobiliteit

Duurzame mobiliteit is een van onze speerpunten. De mobiliteit van de medewerkers is namelijk verantwoordelijk voor verreweg het grootste deel van de CO2-emissies Daarom proberen we duurzame mobiliteit te bevorderen. Denk aan het gebruik van schonere, alternatieve brandstof en het stimuleren van zuinige of elektrische auto’s. Of het stimuleren van het gebruik van de fiets of openbaar vervoer. Maar ook deelauto’s, carpoolen en nieuwe technologie voor online vergaderen spelen een rol in het reduceren van het aantal gereden kilometers.

Oplaadpalen voor elektrische auto's

Ordina’s commitment

Concrete voorbeelden van initiatieven met betrekking tot leveranciers en middelen, waaraan Ordina is gecommitteerd zijn:

  • Deelname aan MJA3 2005-2020 voor de ICT-branche, waarmee we de verplichting zijn aangegaan om 30% CO2 te besparen (= 2% per jaar).
  • Vanuit MJA stelt Ordina een EEP (energie efficiency plan) op. Hierbij ligt de nadruk op mobiliteit. Zo wil Ordina volledig inzetten op elektrisch vervoer en het stimuleren van het openbaar vervoer.

Externe verplichtingen en validatie

Ordina streeft naar een geïntegreerde vorm van verslaglegging met de intentie om de MVO-doelstellingen mee te nemen in de rapportage- en controlecyclus. Ordina ambieert voortdurende verbetering van de milieuprestaties en spant zich in om de eigen CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Ook benoemen we onze concrete verplichtingen.

Ook benoemen we onze concrete verplichtingen. Hiermee voldoen we aan de door de EU vastgestelde Europese richtlijn, ook wel bekend als de Energy Efficiency Directive. Ook geven we toelichting op onze deelname aan MJA3 en publiceren we de volgende certificaten:

  • ISO 14001 Milieumanagement
  • EcoVadis

Ambitie