Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze bijdrage aan een betere wereld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is verankerd in de bedrijfsstrategie van Ordina. We nemen onze verantwoordelijkheid voor een betere wereld vanuit een intrinsieke motivatie. Die motivatie komt voort uit het feit dat we midden in de maatschappij staan en dat we werken met mensen en vóór mensen.

Morele verplichting

Ordina is een commercieel bedrijf. Dat betekent dat we streven naar financieel rendement. Tegelijkertijd willen we meer behalen dan alleen financieel succes. Veel meer. We zien het als onze morele verplichting om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. We willen duurzaam omgaan met onze eigen mensen, mensen in kwetsbare posities en onze planeet. Daarom is onze bedrijfsvoering gericht op het creëren van financiële, sociale en milieuwaarde op de lange termijn.

Impact op de lange termijn

We kiezen er bewust niet voor om certificaten aan te schaffen, waarmee we onze impact op milieu en maatschappij afkopen. Ook doneren we niet lukraak een geldbedrag aan goede doelen. We hebben eigen doelstellingen en initiatieven, die we zoveel mogelijk inzetten in de landen waar we werkzaam zijn: België, Luxemburg en Nederland. Daarnaast gebruiken we vooral onze eigen kennis, kunde en specialismes om impact te maken. Daarmee kiezen we niet de makkelijkste weg, maar wel de meest duurzame. In onze ogen is dit dé manier om daadwerkelijke impact te maken, zeker op de lange termijn. Ons MVO-beleid heeft twee pijlers: 1) Milieu en 2) Maatschappij.

We kiezen niet de makkelijkste weg, maar wel de meest duurzame. Zo maken we daadwerkelijk impact op de lange termijn.

Milieu: CO2-negatief dankzij Ordina-bos

De eerste pijler binnen ons MVO-beleid is Milieu. De focus ligt hierbij op de reductie van onze CO2-uitstoot. Onze doelstelling is om CO2-neutraal te zijn in 2030. Onze ambitie is zelfs nog groter: we willen uiteindelijk CO2-negatief worden. 92% van onze eigen CO2-footprint komt door de reisbewegingen van onze medewerkers. Om dit terug te dringen, hebben we diverse mobiliteitsinitiatieven ontwikkeld. We blijven echter altijd CO2 uitstoten. Om die te compenseren, planten we ons eigen Ordina-bos. Zowel in Nederland als België kopen we een stuk landbouwgrond op en creëren we een nieuw bos. Daarmee lossen we een deel van het stikstofprobleem op en maken we tegelijkertijd nieuwe natuur.

Meer weten over de doelstellingen, initiatieven en resultaten binnen onze pijler Milieu? 
Lees meer.

Maatschappij: Gelijke kansen voor iedereen

De tweede pijler binnen ons MVO-beleid is Maatschappij. Het is onze ambitie om iedereen gelijke kansen te geven, zowel op de arbeidsmarkt als op het vlak van toegang tot digitale middelen en digitale kennis. Daarbij zetten we vooral in op lokale initiatieven. Zo heeft Ordina BeLux een partnership met Youthstart, dat jongeren helpt hun talenten te ontdekken en hun dromen om te zetten in realiteit. In Nederland zetten we, in samenwerking met JINC, onze expertise in om kinderen van acht tot zestien jaar een goede start op de arbeidsmarkt te geven.

Diversiteit en Inclusie

Om onze ambitie te verwezenlijken, moeten we eerst naar onszelf kijken. We zijn ervan overtuigd dat ons succes valt of staat met de kwaliteit en diversiteit van onze mensen. Intern focussen we ons daarom op inclusie en diversiteit. Diversiteit als het gaat om de verhouding man/vrouw, maar ook om verschillende culturele achtergronden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en LHBTIQ+-collega’s. Een van onze voornaamste doelstellingen is dat in 2030 minimaal 30% van onze medewerkers vrouw is (dit is nu 20%). Maximaal inclusief en divers zijn we dus nog niet, maar daar werken we wel hard aan.

Meer weten over de doelstellingen, initiatieven en resultaten binnen onze pijler Maatschappij?
Lees meer. 

Externe verplichtingen en validatie

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen komen we tegemoet aan de wensen en eisen van onze stakeholders. Als beursgenoteerd bedrijf zijn er sowieso wettelijke verplichtingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid waaraan we moeten voldoen. Maar daarnaast wordt dit thema steeds belangrijker voor onze klanten, medewerkers, partners en overige stakeholders. We trekken graag samen op met hen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Om waarde die zij van ons mogen verwachten op de korte, middellange en lange termijn in kaart te brengen, hebben we een waardecreatiemodel opgesteld.

Waardecreatiemodel Ordina

Waardecreatiemodel Ordina deel 2

In rapportages en jaarverslagen benoemen we onze concrete verplichtingen. Hiermee voldoen we aan de door de EU vastgestelde Europese richtlijn, ook wel bekend als de Energy Efficiency Directive. Ook publiceren we de volgende certificaten:

  • CO2-prestatieladder niveau 3 (voor de meest materiële emissies, zie de SKAO-website)
  • ISO 14001 Milieumanagement
  • EcoVadis

Certificaat

Ambities